Hotel Majdan, Beograd

Vrsta usluga: Potpuna klimatizacija operacionog bloka,

klimatizacija i ventilacija hotelskih sala i restorana,

hotelskih soba, spa centra sa bazenom)